Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Rok 2015

 1. Semenov I., Filin S., Trojanowski P., Jacyna M.: Modernizacja MOP w zakresie przystosowania do obsługi samochodów-chłodni, Logistyka nr 4/2015.
 2. Semenov I., Sęk J.: Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego w województwie zachodniopomorskim w oparciu o transport wodny śródlądowy, Logistyka nr 4/2015.
 3. Trojanowski P.: Analiza SWOT narzędzi do wyznaczania tras na przykładzie drogowego transportu chłodniczego w województwie zachodniopomorskim, Logistyka nr 4/2015.
 4. Kaup M.: Znaczenie infrastruktury transportu wodnego śródlądowego w obsłudze ruchu pasażerskiego w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 842, Problemy transportu i logistyki nr 27/2014, Str. 95-107.
 5. Strulak-Wójcikiewicz R., Łatuszyńska M.: Metody oceny oddziaływania przedsięwzięć inwestycyjnych na środowisko naturalne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 826, Studia i prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarzadzania nr 37 tom 3, Str. 107-116.
 6. Strulak-Wójcikiewicz R., Łatuszyńska M.: Innowacyjne podejście do oceny oddziaływania inwestycji w infrastrukturę transportu na środowisko, Handel wewnętrzny, Nr 5 (352) / 2014, str. 95-106
 7. Trojanowki P., Trojanowska J.: Analysis of the Polish market of liquid fuels, International Conference on Innovative Technologies In –Tech 2014, str. 357-364, Leiria Portugalia, 10-12.09.2014.
 8. Filina-Dawidowicz L., Troynina A.: Wsparcie informatyczne procesów podejmowania decyzji podczas obsługi kontenerów chłodniczych w portach morskich, Logistyka nr 4/2015.
 9. Kaup M, Filina-Dawidowicz L.: Technologie informatyczne w działalności usługowej portów śródlądowych, Logistyka nr 4/2015.
 10. Kaup M.: Wybrane problemy śródlądowego transportu wodnego ładunków ponadnormatywnych, Logistyka nr 4/2015.
 11. Filina-Dawidowicz L., Filin S.: Teraźniejszość i perspektywy rozwoju pojazdów kołowych zasilanych z sieci trakcyjnej, Logistyka nr 2/2015.
 12. Trojanowki P.: The impact of empty runs on the yield of road transport in Poland, International Conference on Innovative Technologies In –Tech 2015, str. 455-457, Dubrovnik Chorwacja, 09-11.09.2015.
 13. Strulak-Wójcikiewicz R., Łatuszyńska M.: Komputerowy model symulacyjny jako źródło informacji w ocenie oddziaływania na środowisko, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH nr 36/2015,  s. 307- 318.
 14. Strulak-Wójcikiewicz R., Łatuszyńska M.: Koncepcja symulacyjnego systemu wspomagania decyzji jednostek administracji publicznej dotyczących oceny oddziaływania na środowisko. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH nr 36/2015,  s. 307- 318.
 15. Wiktorowska-Jasik A.: Factors determining the selection of a logistic operator, Czynniki determinujące wybór operatora logistycznego, Logistics and Transport nr 1 (25) 2015, Str. 34-41.
 16. Filina-Dawidowicz L.,  Rosochacki W, Iwańkowicz R.: Risk measures of load loss during service of refrigerated containers in seaports, Archives of Transport, Vol. 34 Iss: 2, Str. 19–27, 2015.
 17. Trojanowski P.: Development prospects of the road infrastructure in Poland in the context of liquid fuel transportation, 6th Interantional Technical ConferenceTechnological Forum 2015, Czechy, 23-25.06.2015.
 18. Filina-Dawidowicz L., Gajewska T. : Analiza łańcucha dostaw na przykładzie centrum logistycznego, Technika transportu szynowego nr 12/2015.
 19. Filina-Dawidowicz L.: Koncepcja metodyki kreowania łańcuchów transportowych kontenerów chłodniczych, Technika transportu szynowego nr 12/2015.
 20. Filina-Dawidowicz L.: Польский опыт паромных перевозок на Балтийском море (Polskij opyt paromnyh perevozok na Baltijskom more).
 21. Kaup M., Łozowicka D.: Analysis of the cause and effect of passenger ship accidents in the Baltic Sea, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie nr 44 (116) 2015.
 22. Kaup M., Łozowicka D., Znaczenie i wpływ analiz przyczynowo-skutkowych na poprawę bezpieczeństwa pasażerskiej żeglugi śródlądowej, Technika transportu szynowego nr 12/2015.
 23. Kaup M., Łozowicka D.: Aspekty bezpieczeństwa transportu wodnego śródlądowego w Polsce, Technika transportu szynowego nr 12/2015.

Rok 2014

 1. Semenov I. N. , Ignalewski W., Chmielewska-Przybysz M.: Prawdopodobieństwo wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych w przewozach naturalnego gazu ziemnego w postaci sprężonej (CNG) statkiem śródlądowym z terminalu gazu skroplonego (LNG) w Świnoujściu, Logistyka[Dokument elektroniczny ; CD] Logistyka - nauka nr 4/2014, str.2379-2386, CD nr 2.
 2. Semenov I. N., Lackorzyński P.: Wsparcie logistyczne transportu ładunków ponadnormatywnych, Logistyka [Dokument elektroniczny ; CD], Logistyka - nauka nr 4/2014, str.2387-2396, CD nr 2.
 3. Semenov I. N.: Bezpieczeństwo pracy marynarzy, Bezpieczeństwo pracy. Nauka i praktyka nr 3/2014.
 4. Semenov I. N.: Sposoby ustalania wynagrodzenia w drogowym transporcie paliw płynnych, Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 813, Problemy transportu i logistyki nr 25 Koszty i ceny w transporcie pomiar i analiza, red. Naukowy Elżbieta Załoga, Str. 165-176.
 5. Semenov I. N.: Wybrane aspekty rozwoju transportu i logistyki w regionach przygranicznych, Logistyka[Dokument elektroniczny ; CD], Logistyka - nauka nr 3/2014, s. 5645-5654, CD nr 1
 6. Semenov I. N.: Ergonomia ruchu drogowego w zadaniach poprawy bezpieczeństwa transportu, Logistyka[Dokument elektroniczny ; CD], Logistyka - nauka nr 3/2014, s. ], s. 5637-5644, CD nr 1.
 7. Semenov I. N., Taczała M.: Wpływ czynnika ludzkiego na bezpieczeństwo transportu morskiego, Europa Regionum T. 18 (2013), s. 59-72 Gospodarka morska i inne specjalizacje regionalne : nowoczesne aspekty rozwoju regionalnego.
 8. Semenov I. N.: Akty piractwa morskiego oraz napadów zbrojnych i ich konsekwencje dla życia i zdrowia marynarzy. Bezpieczeństwo pracy. Nauka i praktyka nr 10/2014, s. 24-28.
 9. Semenov I. N., Ignalewski W., Chmielewska-Przybysz M.: Prawdopodobieństwo wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych w przewozach naturalnego gazu ziemnego w postaci sprężonej (CNG) statkiem śródlądowym z terminalu gazu skroplonego (LNG) w Świnoujściu, Transport miejski i regionalny, 10/2014, s. 37-40.
 10. Semenov I. N.: Analiza dynamiki ruchu drogowego z uwzględnieniem transportu ładunków ponadnormatywnych, Logistyka[Dokument elektroniczny ; CD], Logistyka - nauka nr 6/2014, s. 9451-9459, CD nr 1.
 11. Semenov I. N., Filina-Dawidowicz L.: Koncepcja platformy logistycznej w nowoczesnej komunikacji miejskiej, Logistyka[Dokument elektroniczny ; CD], Logistyka - nauka nr 6/2014, s. 9441-9450, CD nr 1.
 12. Strulak-Wójcikeiwicz R., Łatuszyńska M.: A model for assesing the environmental impact of transport, Operations research and decisions, Vol.23, s.67-80.
 13. Strulak-Wójcikeiwicz R., Łatuszyńska M.: Computer simulationof transport impact on environment, Transport problems vol.9 issue 1/2013, s.37-48.
 14. Strulak-Wójcikeiwicz R., Łatuszyńska M.: Koncepcja modelu symulacyjnego do oceny wpływu inwestycji w infrastrukturę transportu na bezpieczeństwo ekologiczne, Ekonomia i środowisko 3(50) /2013, s. 81-88.
 15. Strulak-Wójcikeiwicz R., Łatuszyńska M.: Symulacyjny system wspomagania oceny oddziaływania na środowisko, Ekonomia i środowisko  3(50) /2013, s. 81-88.
 16. Rosochacki W., Zakrzewski B., Kędzierska K.: Wpływ na atmosferę urządzeń ziębniczych stosowanych w przemyśle spożywczym, Chłodnictwo, R. 49, nr 5 2014,  Str. 12-15.
 17. Rosochacki W., Iwańkowicz R.: Clustering risk assessment method for shipbuilding industry, Industrial Management & Data Systems, Vol. 114,  Iss. 9, pp.1499 – 1518
 18. Wiktorowska-Jasik A.: Założenia europejskiej polityki transportowej a potrzeby i dylematy transportu zintegrowanego, Logistyka [Dokument elektroniczny ; CD] 2014, nr 3 [CD nr 1], Logistyka – nauka,  s. 6690-6696. 
 19. Wiktorowska-Jasik A.: Analiza wybranych elementów systemu logistycznego Szczecina, Transport miejski i regionalny, 10/2014, s. 19-24.
 20. Wiktorowska-Jasik A.: Logistic service branch as an economic mesosystem, Journal of International Studeies, Vol.7 nr 1/2014, s. 84-93.
 21. Kaup M., Filina–Dawidowicz L.: Warianty śródlądowych przewozów kontenerów chłodniczych. Część 1. Analiza uwarunkowań infrastrukturalnych polskich portów śródlądowych do obsługi kontenerów chłodniczych. Czasopismo Logistyka 3/2014.
 22. Kaup M., Filina–Dawidowicz L.: Warianty śródlądowych przewozów kontenerów chłodniczych. Część 2. Ocena możliwości realizacji przewozów na wybranych trasach. Czasopismo Logistyka 3/2014.
 23. Kaup M., Łozowicka D.: Analysis of risk passangers and evaluation of the possibility of evacuation of high speed crafts, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, 39(111) 2014, Szczecin 2014.
 24. Kaup M.: Znaczenie systemów telematycznych w funkcjonowaniu transportu wodnego śródlądowego na przykładzie systemu informacji rzecznej (RIS), Czasopismo Logistyka 6/2014.
 25. Kaup M., Łosiewicz Z.: Analiza innowacyjnych rozwiązań napędów stosowanych na jednostkach śródlądowych w aspekcie zrównoważonego rozwoju transportu, Czasopismo Logistyka 6/2014.
 26. Filina-Dawidowicz L., Miagkova O., Kholodenko A.: Dynamic models of investment’s optimization in maritime education, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 813 Problemy transportu i logistyki nr 26 Koszty i ceny w transporcie Aspekty pragmatyczne (red. Naukowy Elżbieta Załoga, Str. 43-53.
 27. Filina-Dawidowicz L.: Rationalization of servicing reefer containers in sea port area with taking into account risk influence, Polish Maritime Research, 2(82) Vol 21, 2014, str. 76-85.
 28. Filina-Dawidowicz L., Kholodenko A. : Model optymalizacji strategii rozwoju portu morskiego przy modernizacji urządzeń przeładunkowych, Logistyka[Dokument elektroniczny ; CD], Logistyka - nauka nr 6/2014, s. ], s.12 689-12 700, CD nr 6.
 29. Filina-Dawidowicz L., Sułek J.: Rečnye tramvai v obšestvennom transporte, Zeszyty Naukowe /Akademia Morska w Szczecinie (Scientifics Journals / Martime University of Szczecin) [Dokument elektroniczny] nr 37 (109) (2014), s. 82-88 .
 30. Filina-Dawidowicz L., Kaup M., Wiktorowska-Jasik A.: Zintegrowany transport wodny i lądowy, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Szczecin 2014.
 31. Strulak-Wójcikiewicz R.: Modelowanie wpływu inwestycji w infrastrukturę transportu na środowisko naturalne, Wydawnictwo PPH Zapol, Szczecin 2014.
 32. Sułek J.:  Czynniki rozwoju strategii komunikacji miejskiej, Wydawnictwo PPH Zapol, Szczecin 2014.
 33. Semenov Iouri N.: Porty morskie ogniwem dywersyfikacji kierunków dostaw gazu ziemnego, „Polskie porty morskie w procesie przemian europejskiego rynku usług portowych” praca zbiorowa pod redakcją Henryka Salmonowicza, Wydawnictwo ANT Projekt, Szczecin 2014.
 34. Semenov I. N., Filina-Dawidowicz L.: Wpływ transportu morskiego na poziom bezpieczeństwa środowiska, „Polskie porty morskie w procesie przemian europejskiego rynku usług portowych” praca zbiorowa pod redakcją Henryka Salmonowicza, Wydawnictwo ANT Projekt, Szczecin 2014.

Rok 2013

 1. Semenov I., Ignalewski W.: Analiza efektywności inwestycji w tabor autobusów komunikacji zbiorowej zasilany CNG, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport 2013, z. 97, s. 479-488 Tyt. zesz.: Problemy współczesnych systemów logistycznych i transportowych .
 2. Semenov Iouri N.: Ko-ewolucyjne podejście do zwiększenia wydajności systemu transportowego, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport 2013, z. 97, s. 469-478 Tyt. zesz.: Problemy współczesnych systemów logistycznych i transportowych.
 3. Semenov Iouri N., Filina-Dawidowicz L.: Innowacyjne platformy logistyczne oparte na koncepcji integracji potencjałów technologicznych i informatycznych polskich portów morskich, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 754 Problemy transportu i logistyki nr 21Europejska przestrzeń transportu usługi i procesy (monografia) red. Elżbieta Załoga, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013, s. 117-129.
 4. Semenov Iouri N.: Sposoby powyszenija ekonomiczeskoj effektiwnosti pieriewozok na sydach wnutriennego plawanija (Sposoby podwyższenia wydajności ekonomicznej w żegludze śródlądowej), Zeszyty naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie nr 33(105)/2013, s. 91-95.
 5. Filina-Dawidowicz Ludmiła, Kaup M.: Koncepcja rzeczno-morskich przewozów skonteneryzowanych ładunków szybko psujących się w warunkach europejskich, Technika Transportu Szynowego, nr 10/2013.
 6. Filina-Dawidowicz L., Wienconek K.: Wybrane zagadnienia związane z przewozami ładunków szybko psujących na terenie Unii Europejskiej, Logistyka 2013, nr 4, s. 57-60.
 7. Filina-Dawidowicz L., Kaup M.: Znaczenie żeglugi bliskiego zasięgu w europejskich zintegrowanych łańcuchach  transportowych, Logistyka nr 6/2013, s. 267-274.
 8. Filina-Dawidowicz L., Kaup M., Miśkowiec B.: Tendencje rozwojowe opakowań ładunków niebezpiecznych, Logistyka nr 6/2013, s. 267-274.
 9. Filina-Dawidowicz L., Selivanova A.: Modelowanie inteligentnego systemu sterowania uniwersalna instalacją chłodniczą, Chłodnictwo 9/2013 Wydawnictwo Sigma NOT, str. 8-12.
 10. Kaup M., Filina-Dawidowicz L., Klapczyński Ł.: Rozwój infrastruktury transportu drogowego w województwie wielkopolskim w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony środowiska, Logistyka nr 6/2013, s. 848-857.
 11. Kaup M., Chmielewska-Przybysz M.: Analiza potrzeb transportowych turystów europejskich przybywających do Szczecina drogami wodnymi, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 754 Problemy transportu i logistyki nr 21 Europejska przestrzeń transportu usługi i procesy (monografia) red. Elżbieta Załoga, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013, s. 117-129.
 12. Kaup M., Chmielewska-Przybysz M.: Wpływ wykorzystania systemów elektronicznej wymiany danych w portach na usprawnienie obsługi agencyjnej statków, Logistyka nr 5/2013, s. 88-91.
 13. Kaup M., Chmielewska-Przybysz M., Łozowicka D.: Turystyka wodna jako szansa rozwoju miast nadwodnych na przykładzie Szczecina, Autobusy nr 3/2013, s. 1821-1829.
 14. Kaup M., Chmielewska-Przybysz M., Łozowicka D.: Interpretacja przepisów dotyczących analizy ewakuacji metodą uproszczoną zawartą w MSC/CIRC. 1238 IMO, Autobusy nr 3/2013, s. 1203-1213.
 15. Wiktorowska-Jasik A., Tołkacz L.: Usługi logistyczne w jachtingu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 754 Problemy transportu i logistyki nr 21 Europejska przestrzeń transportu usługi i procesy (monografia) red. Elżbieta Załoga,  Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013, str. 243-254.
 16. Wiktorowska-Jasik A.: Kompleksowość i innowacyjność oferty usługowej operatora logistycznego, Logistyka nr 6/2013, str. 1039-1047.
 17. Sułek J., Filina-Dawidowicz L.: Rjecznyje tramwaj w obszjestbjennom transportie (Tramwaj rzeczny w transporcie publicznym), Zeszyty naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie 33(105)/2013.
 18. Rosochacki W., Zakrzewski B.: Zagrożenie emisją czynników chłodniczych stosowanych w technice okrętowej, Bezpieczeństwo pracy – nauka i technika nr 5 (500), s. 27-30.
 19. Strulak-Wójcikeiwicz R., Łatuszyńska M.: Komputerowe wspomaganie oceny wpływu rozwoju infrastruktury transportu na środowisko, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 733 studia informatica nr 30 2012, str. 198-209.
 20. Strulak-Wójcikeiwicz R., Łatuszyńska M.: Systemowo-dynamiczne modelowanie w ocenie wpływu inwestycji w infrastrukturę transportu na środowisko, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 743 Problemy transportu i logistyki nr 20 Europejska przestrzeń transportu infrastruktura i środki transportu (monografia) red. Elżbieta Załoga, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012.
 21. Strulak-Wójcikeiwicz R., Łatuszyńska M.: Ocena oddziaływania inwestycji w infrastrukturę transportu na środowisko – aspekty prawne i metodologiczne, Handel wewnętrzny lipiec-sierpień 2012, Wydawnictwo: Instytut badań rynku, konsumpcji i koniunktur, s. 121-132.
 22. Sułek J., Araszkiewicz K.: Perspektywy rozwoju jachtingu  w regionie Pomorza Zachodniego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 742 Problemy transportu i logistyki nr 19, Europejska przestrzeń transportu uwarunkowania mobilności, Szczecin 2012.
 23. Semenov I. N., Ignalewski W.: Platformy logistyczne w europejskiej strategii rozwoju przewozów intermodalnych, Systemy zarządzania logistycznego w transporcie morskim: praca zbiorowa pod red. Henryka Salmonowicza Szczecin : Zapol, 2013 S. 43-53.
 24. Semenov I. N.: Ko-ewolucyjne podejście do zwiększenia wydajności systemu transportowego, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport 2013, z. 97, s. 469-478 Tyt. zesz.: Problemy współczesnych systemów logistycznych i transportowych.
 25. Semenov I. N., Ignalewski W.: Analiza wpływu aspektów ergonomii na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego, Transport w regionie Pomorza Zachodniego [monografia] pod red. Iouria N. Semenova i Anny Wiktorowskiej-Jasik Szczecin, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2013 S. 249-255.
 26. Semenov I. N.: Zasady ergonomii ruchu drogowego w aglomeracjach miejskich, Transport w regionie Pomorza Zachodniego [monografia] pod red. Iouria N. Semenova i Anny Wiktorowskiej-Jasik Szczecin, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2013 S. 241-248.
 27. Filina-Dawidowicz L., Postan M.: Wpływ infrastruktury portów morskich na organizację obsługi ładunków szybko psujących się, Transport w regionie Pomorza Zachodniego [Monografia] pod red. Iouria N. Semenova i Anny Wiktorowskiej-Jasik Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2013 S. 99-108.
 28. Filina-Dawidowicz L., Postan M.: Dynamiczny model optymalizacyjny procesu planowania zapasów i dostaw zróżnicowanych asortymentowo produktów szybko psujących się, Transport w regionie Pomorza Zachodniego [monografia] pod red. Iouria N. Semenova i Anny Wiktorowskiej-Jasik Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2013 S. 13-20.
 29. Kaup M.: Znaczenie jachtingu w rozwoju turystyki wodnej województwa zachodniopomorskiego, Transport w regionie Pomorza Zachodniego [Monografia] pod red. Iouria N. Semenova i Anny Wiktorowskiej-Jasik Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2013 S. 193-199.
 30. Wiktorowska-Jasik A.: System transportowy regionu Pomorza Zachodniego – stan obecny i inwestycje w infrastrukturę transportową, Transport w regionie Pomorza Zachodniego [Monografia] pod red. Iouria N. Semenova i Anny Wiktorowskiej-Jasik Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2013 S. 177-184.
 31. Strulak-Wójcikeiwicz R., Łatuszyńska M.: Symulacja komputerowa w ocenie inwestycji w system transportowy, Transport w regionie Pomorza Zachodniego [Monografia] pod red. Iouria N. Semenova i Anny Wiktorowskiej-Jasik Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, s. 65-75.
 32. Sułek J.: Potrzeby i możliwości wprowadzenia alternatywy dla transportu samochodowego w Szczecinie, Transport w regionie Pomorza Zachodniego [Monografia] pod red. Iouria N. Semenova i Anny Wiktorowskiej-Jasik Szczecin, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2013 S. 169-176.
 33. Chmielewska-Przybysz M.: Miejsce portu Szczecińskiego w sieci polskich portów morskich, Transport w regionie Pomorza Zachodniego [Monografia] pod red. Iouria N. Semenova i Anny Wiktorowskiej-Jasik Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2013 S. 109-118.
 34. Chmielewska-Przybysz M.: Znaczenie innowacyjnej technologii platform do przeładunku kontenerów dla rozwoju województwa zachodniopomorskiego, Inwestycja w innowacje, monografia pod redakcją Renaty Błasiak-Grudzień, Wydawca: : Wojewódzki Urząd Pracy, Szczecin 2013, s. 13-18.
 35. Strulak-Wójcikeiwicz R., Łatuszyńska M.: Ekologiczne aspekty rozwoju infrastruktury transportu, Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju monografia, red. Barbara Kryk, Wydawca: Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2011, Zapol ISBN 978-83-7518-341-2, s. 189-210.