Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Rok 2016

 1. Filin S., Filina-Dawidowicz L., Procak M.: Energooszczędność a redukcja kosztów samochodowego transportu chłodniczego. Chłodnictwo 1-2, 2016, s. 44-52.
 2. Filina-Dawidowicz L., Postan M.Ya.: Optimal inventory control for perishable items under additional cost for deterioration reduction, LogForum, 12 (2), 2016, 147-156.
 3. Gajewska T., Filina-Dawidowicz L.: Modelling dimensions of quality assessment of logistics services in road refrigerated transport. The 5th IEEE International Conference on Advanced Logistics and Transport  (ICALT), 2016, pp. 99-104.
 4. Filina-Dawidowicz L., Gajewska T.: Customer satisfaction in the field of comprehensive service of refrigerated containers in seaports, The 5th IEEE International Conference on Advanced Logistics and Transport  (ICALT), 2016, pp. 141-146.
 5. Filina-Dawidowicz, L., Santos, T.A., Guedes Soares, C.: Refrigerated cargo handling: Demand and requirements for Portuguese ports, in Maritime Technology and Engineering 3 - Guedes Soares & Santos (Eds), Vol.1, Taylor & Francis Group, London, 2016, pp. 61-72.
 6. Filina-Dawidowicz L., Jutrzonka A., Mielnik K.: Wpływ działalności inwestycyjnej na obroty ładunkowe portu w Szczecinie. Logistyka 3/2016, s. 97-105.
 7. Filina-Dawidowicz L.: Анализ подходов к оценке факторов риска в транспортировке рефрижераторных контейнеров. Вестник Международной академии холода, Москва, 3/2016, c. 31-36. (Filina-Dawidowicz L.: Analysis of risk assessment approaches in the transportation of refrigerated containers, Journal of International Academy of Refrigeration, 3/2016. (in rus.))
 8. Filina-Dawidowicz L.: Development stages of comprehensive service for perishable cargo at seaports, Zeszyty naukowe “ ekonomiczne problem usług” nr 124, str. 87-97, 2016
 9. Filina-Dawidowicz L.: Assessment of containers handling technology on Polish seaports example – rozdzial w monografii
 10. Strulak-Wójcikiewicz R., Kaup M.: Role and significance of inland waterway transport in container logistic chains, based on example of river-sea port in Szczecin, World Scientific News 48 (2016), s. 24-31.
 11. Strulak-Wójcikiewicz R.: Methods for assessing the influence of investments in transport infrastructure on the environment, World Scientific News 48 (2016), s. 155-163.
 12. Kubas J., Strulak-Wójcikiewicz R., Nurzyńska A.: Logistyczne aspekty transportu. Innowacje-Zrównoważony Rozwój-Bezpieczeństwo, Wydawnictwo Naukowe Sophia, Katowice 2016. (Monografia wieloautorska). ISBN: 978-83-65357-30-4
 13. Trojanowski P.: Road transport of livestock in the European union – issues and development perspectives, International Conference on Innovative Technologies, IN-TECH 2016, Prague 6.-8. 9. 2016
 14. Trojanowski P.:  Problems in the organization of transport of live animals in the road transport, Technological forum 2016, Department of Manufacturing Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Czech Technical University in Prague 28-30.06.2016
 15. Trojanowski P.: Infrastruktura punktowa w kontekście transportu ładunków wrażliwych w województwie zachodniopomorskim. Monografia naukowa Współczesne technologie transportowe w łańcuchach dostaw. Instytut Naukowo-Wydawniczy Spatium, Radom 2016
 16. Wiktorowska-Jasik A.: Market of transport services - attempt at structural-functional identification, Scientific Journal, “Service Management” Vol.18, No.2/2016,
 17. Wiktorowska-Jasik A.:  Polski rynek transportu w ujęciu gałęziowym - synteza i ocena dynamiki zmian „Logistyka” 3/2016
 18. Wiktorowska-Jasik A.: Rozwój transportu drogowego w ujęciu historycznym- najważniejsze osiągnięcia światowej motoryzacji, „Transport Logistyka Porty”1/2016
 19. Rosochacki W., Mądrowska K.: Ocena czynników ryzyka w ruchu drogowym przez kierowców pojazdów uprzywilejowanych, Bezpieczeństwo pracy – nauka i praktyka nr 11 (542) 2016, str. 21-24
 20. Kaup M., Jurczak W., Kaup J.: Investigation of the side wind effects on the passenger ferry in rolling motion conditions, Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol 23 No.1, 2016, ISSN 1231-4005.
 21. Kaup M., Łozowicka D., Machowski Z.: The concept of multipurpose inland residential platforms used on European waterways, Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin (Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie) 2016, 47 (119), pp. 147–153.
 22. Kaup M., Łozowicka D., Machowski Z.: Legal aspects of using inland surface waters to satisfy residential needs in Poland, Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin (Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie), Nr 48 (120), Szczecin 2016.
 23. Kaup M., Łozowicka D., Smal T.: Technical and Operational Conditions of Liquefied Natural Gas Transport on the Inland European Waterways, Proceedings of 20th International Scientific Conference. Transport Means. 2016. 5-7 October 2016,  Juodkrante, Lithuania, pp. 34-39.
 24. Kaup M., Łozowicka D., Chorab P.: Wspomaganie procesu kształcenia w zakresie wytrzymałości ogólnej konstrukcji statków i jej wpływu na bezpieczną eksploatację, General and Professional Education, 2/2016 pp. 24-32,ISSN 2084-1469.
 25. Kaup M., Łozowicka D., Chorab P.: Wspomaganie procesu kształcenia w zakresie Identyfikacji i analizy zagrożeń podczas eksploatacji  statków, General and Professional Education, 3/2016 pp. 27-32,ISSN 2084-1469.
 26. Kaup M., Łozowicka D., Chorab P.: Wspomaganie procesu kształcenia w oparciu o symulator inspekcji statków dla zagadnień dotyczących przeglądów i inspekcji statków morskich, General and Professional Education, 4/2016, ISSN 2084-1469.
 27. Kaup M., Łozowicka D.: Koncepcja bezpiecznej ewakuacji ze statków cumujących w rzeczno-morskim porcie Szczecin w przypadku zagrożenia terrorystycznego podczas trwania imprez masowych, Bezpieczeństwo i technika pożarnicza Vol. 43 Issue 3, 2016, Wydawnictwo CNBOP-PIB.
 28. Kaup M., Łozowicka D.: Analiza przyczynowo-skutkowa wypadków statków towarowych na Morzu Bałtyckim, Gospodarka materiałowa & Logistyka 9/2016), pp. 480-494 (materiały na płycie).
 29. Kaup M., Łozowicka D.: Wybrane problemy bezpieczeństwa żeglugi śródlądowej, Gospodarka materiałowa & Logistyka 9/2016, pp. 495-506 (materiały na płycie).
 30. Ignalewski W., Sek J.: Technical requirements for inland navigation ships to transport compressed natural gas , Economic Problems of services – Scientific papers of University of Szczecin
 31. Ignalewski W., Sek J.:  The use of advanced materials for the construction on River Cruise Vessels according to the latest technical requirements for inland waterway vessels in the European Union, Economic Problems of services - Scientific papers of University of Szczecin


Rok 2015

 1. Semenov I., Filin S., Trojanowski P., Jacyna M.: Modernizacja MOP w zakresie przystosowania do obsługi samochodów-chłodni, Logistyka nr 4/2015.
 2. Semenov I., Sęk J.: Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego w województwie zachodniopomorskim w oparciu o transport wodny śródlądowy, Logistyka nr 4/2015.
 3. Trojanowski P.: Analiza SWOT narzędzi do wyznaczania tras na przykładzie drogowego transportu chłodniczego w województwie zachodniopomorskim, Logistyka nr 4/2015.
 4. Kaup M.: Znaczenie infrastruktury transportu wodnego śródlądowego w obsłudze ruchu pasażerskiego w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 842, Problemy transportu i logistyki nr 27/2014, Str. 95-107.
 5. Strulak-Wójcikiewicz R., Łatuszyńska M.: Metody oceny oddziaływania przedsięwzięć inwestycyjnych na środowisko naturalne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 826, Studia i prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarzadzania nr 37 tom 3, Str. 107-116.
 6. Strulak-Wójcikiewicz R., Łatuszyńska M.: Innowacyjne podejście do oceny oddziaływania inwestycji w infrastrukturę transportu na środowisko, Handel wewnętrzny, Nr 5 (352) / 2014, str. 95-106
 7. Trojanowki P., Trojanowska J.: Analysis of the Polish market of liquid fuels, International Conference on Innovative Technologies In –Tech 2014, str. 357-364, Leiria Portugalia, 10-12.09.2014.
 8. Filina-Dawidowicz L., Troynina A.: Wsparcie informatyczne procesów podejmowania decyzji podczas obsługi kontenerów chłodniczych w portach morskich, Logistyka nr 4/2015.
 9. Kaup M, Filina-Dawidowicz L.: Technologie informatyczne w działalności usługowej portów śródlądowych, Logistyka nr 4/2015.
 10. Kaup M.: Wybrane problemy śródlądowego transportu wodnego ładunków ponadnormatywnych, Logistyka nr 4/2015.
 11. Filina-Dawidowicz L., Filin S.: Teraźniejszość i perspektywy rozwoju pojazdów kołowych zasilanych z sieci trakcyjnej, Logistyka nr 2/2015.
 12. Trojanowki P.: The impact of empty runs on the yield of road transport in Poland, International Conference on Innovative Technologies In –Tech 2015, str. 455-457, Dubrovnik Chorwacja, 09-11.09.2015.
 13. Strulak-Wójcikiewicz R., Łatuszyńska M.: Komputerowy model symulacyjny jako źródło informacji w ocenie oddziaływania na środowisko, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH nr 36/2015,  s. 307- 318.
 14. Strulak-Wójcikiewicz R., Łatuszyńska M.: Koncepcja symulacyjnego systemu wspomagania decyzji jednostek administracji publicznej dotyczących oceny oddziaływania na środowisko. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH nr 36/2015,  s. 307- 318.
 15. Wiktorowska-Jasik A.: Factors determining the selection of a logistic operator, Czynniki determinujące wybór operatora logistycznego, Logistics and Transport nr 1 (25) 2015, Str. 34-41.
 16. Filina-Dawidowicz L.,  Rosochacki W, Iwańkowicz R.: Risk measures of load loss during service of refrigerated containers in seaports, Archives of Transport, Vol. 34 Iss: 2, Str. 19–27, 2015.
 17. Trojanowski P.: Development prospects of the road infrastructure in Poland in the context of liquid fuel transportation, 6th Interantional Technical ConferenceTechnological Forum 2015, Czechy, 23-25.06.2015.
 18. Filina-Dawidowicz L., Gajewska T. : Analiza łańcucha dostaw na przykładzie centrum logistycznego, Technika transportu szynowego nr 12/2015.
 19. Filina-Dawidowicz L.: Koncepcja metodyki kreowania łańcuchów transportowych kontenerów chłodniczych, Technika transportu szynowego nr 12/2015.
 20. Filina-Dawidowicz L.: Польский опыт паромных перевозок на Балтийском море (Polskij opyt paromnyh perevozok na Baltijskom more).
 21. Kaup M., Łozowicka D.: Analysis of the cause and effect of passenger ship accidents in the Baltic Sea, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie nr 44 (116) 2015.
 22. Kaup M., Łozowicka D., Znaczenie i wpływ analiz przyczynowo-skutkowych na poprawę bezpieczeństwa pasażerskiej żeglugi śródlądowej, Technika transportu szynowego nr 12/2015.
 23. Kaup M., Łozowicka D.: Aspekty bezpieczeństwa transportu wodnego śródlądowego w Polsce, Technika transportu szynowego nr 12/2015.


Rok 2014

 1. Semenov I. N. , Ignalewski W., Chmielewska-Przybysz M.: Prawdopodobieństwo wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych w przewozach naturalnego gazu ziemnego w postaci sprężonej (CNG) statkiem śródlądowym z terminalu gazu skroplonego (LNG) w Świnoujściu, Logistyka[Dokument elektroniczny ; CD] Logistyka - nauka nr 4/2014, str.2379-2386, CD nr 2.
 2. Semenov I. N., Lackorzyński P.: Wsparcie logistyczne transportu ładunków ponadnormatywnych, Logistyka [Dokument elektroniczny ; CD], Logistyka - nauka nr 4/2014, str.2387-2396, CD nr 2.
 3. Semenov I. N.: Bezpieczeństwo pracy marynarzy, Bezpieczeństwo pracy. Nauka i praktyka nr 3/2014.
 4. Semenov I. N.: Sposoby ustalania wynagrodzenia w drogowym transporcie paliw płynnych, Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 813, Problemy transportu i logistyki nr 25 Koszty i ceny w transporcie pomiar i analiza, red. Naukowy Elżbieta Załoga, Str. 165-176.
 5. Semenov I. N.: Wybrane aspekty rozwoju transportu i logistyki w regionach przygranicznych, Logistyka[Dokument elektroniczny ; CD], Logistyka - nauka nr 3/2014, s. 5645-5654, CD nr 1
 6. Semenov I. N.: Ergonomia ruchu drogowego w zadaniach poprawy bezpieczeństwa transportu, Logistyka[Dokument elektroniczny ; CD], Logistyka - nauka nr 3/2014, s. ], s. 5637-5644, CD nr 1.
 7. Semenov I. N., Taczała M.: Wpływ czynnika ludzkiego na bezpieczeństwo transportu morskiego, Europa Regionum T. 18 (2013), s. 59-72 Gospodarka morska i inne specjalizacje regionalne : nowoczesne aspekty rozwoju regionalnego.
 8. Semenov I. N.: Akty piractwa morskiego oraz napadów zbrojnych i ich konsekwencje dla życia i zdrowia marynarzy. Bezpieczeństwo pracy. Nauka i praktyka nr 10/2014, s. 24-28.
 9. Semenov I. N., Ignalewski W., Chmielewska-Przybysz M.: Prawdopodobieństwo wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych w przewozach naturalnego gazu ziemnego w postaci sprężonej (CNG) statkiem śródlądowym z terminalu gazu skroplonego (LNG) w Świnoujściu, Transport miejski i regionalny, 10/2014, s. 37-40.
 10. Semenov I. N.: Analiza dynamiki ruchu drogowego z uwzględnieniem transportu ładunków ponadnormatywnych, Logistyka[Dokument elektroniczny ; CD], Logistyka - nauka nr 6/2014, s. 9451-9459, CD nr 1.
 11. Semenov I. N., Filina-Dawidowicz L.: Koncepcja platformy logistycznej w nowoczesnej komunikacji miejskiej, Logistyka[Dokument elektroniczny ; CD], Logistyka - nauka nr 6/2014, s. 9441-9450, CD nr 1.
 12. Strulak-Wójcikeiwicz R., Łatuszyńska M.: A model for assesing the environmental impact of transport, Operations research and decisions, Vol.23, s.67-80.
 13. Strulak-Wójcikeiwicz R., Łatuszyńska M.: Computer simulationof transport impact on environment, Transport problems vol.9 issue 1/2013, s.37-48.
 14. Strulak-Wójcikeiwicz R., Łatuszyńska M.: Koncepcja modelu symulacyjnego do oceny wpływu inwestycji w infrastrukturę transportu na bezpieczeństwo ekologiczne, Ekonomia i środowisko 3(50) /2013, s. 81-88.
 15. Strulak-Wójcikeiwicz R., Łatuszyńska M.: Symulacyjny system wspomagania oceny oddziaływania na środowisko, Ekonomia i środowisko  3(50) /2013, s. 81-88.
 16. Rosochacki W., Zakrzewski B., Kędzierska K.: Wpływ na atmosferę urządzeń ziębniczych stosowanych w przemyśle spożywczym, Chłodnictwo, R. 49, nr 5 2014,  Str. 12-15.
 17. Rosochacki W., Iwańkowicz R.: Clustering risk assessment method for shipbuilding industry, Industrial Management & Data Systems, Vol. 114,  Iss. 9, pp.1499 – 1518
 18. Wiktorowska-Jasik A.: Założenia europejskiej polityki transportowej a potrzeby i dylematy transportu zintegrowanego, Logistyka [Dokument elektroniczny ; CD] 2014, nr 3 [CD nr 1], Logistyka – nauka,  s. 6690-6696. 
 19. Wiktorowska-Jasik A.: Analiza wybranych elementów systemu logistycznego Szczecina, Transport miejski i regionalny, 10/2014, s. 19-24.
 20. Wiktorowska-Jasik A.: Logistic service branch as an economic mesosystem, Journal of International Studeies, Vol.7 nr 1/2014, s. 84-93.
 21. Kaup M., Filina–Dawidowicz L.: Warianty śródlądowych przewozów kontenerów chłodniczych. Część 1. Analiza uwarunkowań infrastrukturalnych polskich portów śródlądowych do obsługi kontenerów chłodniczych. Czasopismo Logistyka 3/2014.
 22. Kaup M., Filina–Dawidowicz L.: Warianty śródlądowych przewozów kontenerów chłodniczych. Część 2. Ocena możliwości realizacji przewozów na wybranych trasach. Czasopismo Logistyka 3/2014.
 23. Kaup M., Łozowicka D.: Analysis of risk passangers and evaluation of the possibility of evacuation of high speed crafts, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, 39(111) 2014, Szczecin 2014.
 24. Kaup M.: Znaczenie systemów telematycznych w funkcjonowaniu transportu wodnego śródlądowego na przykładzie systemu informacji rzecznej (RIS), Czasopismo Logistyka 6/2014.
 25. Kaup M., Łosiewicz Z.: Analiza innowacyjnych rozwiązań napędów stosowanych na jednostkach śródlądowych w aspekcie zrównoważonego rozwoju transportu, Czasopismo Logistyka 6/2014.
 26. Filina-Dawidowicz L., Miagkova O., Kholodenko A.: Dynamic models of investment’s optimization in maritime education, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 813 Problemy transportu i logistyki nr 26 Koszty i ceny w transporcie Aspekty pragmatyczne (red. Naukowy Elżbieta Załoga, Str. 43-53.
 27. Filina-Dawidowicz L.: Rationalization of servicing reefer containers in sea port area with taking into account risk influence, Polish Maritime Research, 2(82) Vol 21, 2014, str. 76-85.
 28. Filina-Dawidowicz L., Kholodenko A. : Model optymalizacji strategii rozwoju portu morskiego przy modernizacji urządzeń przeładunkowych, Logistyka[Dokument elektroniczny ; CD], Logistyka - nauka nr 6/2014, s. ], s.12 689-12 700, CD nr 6.
 29. Filina-Dawidowicz L., Sułek J.: Rečnye tramvai v obšestvennom transporte, Zeszyty Naukowe /Akademia Morska w Szczecinie (Scientifics Journals / Martime University of Szczecin) [Dokument elektroniczny] nr 37 (109) (2014), s. 82-88 .
 30. Filina-Dawidowicz L., Kaup M., Wiktorowska-Jasik A.: Zintegrowany transport wodny i lądowy, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Szczecin 2014.
 31. Strulak-Wójcikiewicz R.: Modelowanie wpływu inwestycji w infrastrukturę transportu na środowisko naturalne, Wydawnictwo PPH Zapol, Szczecin 2014.
 32. Sułek J.:  Czynniki rozwoju strategii komunikacji miejskiej, Wydawnictwo PPH Zapol, Szczecin 2014.
 33. Semenov Iouri N.: Porty morskie ogniwem dywersyfikacji kierunków dostaw gazu ziemnego, „Polskie porty morskie w procesie przemian europejskiego rynku usług portowych” praca zbiorowa pod redakcją Henryka Salmonowicza, Wydawnictwo ANT Projekt, Szczecin 2014.
 34. Semenov I. N., Filina-Dawidowicz L.: Wpływ transportu morskiego na poziom bezpieczeństwa środowiska, „Polskie porty morskie w procesie przemian europejskiego rynku usług portowych” praca zbiorowa pod redakcją Henryka Salmonowicza, Wydawnictwo ANT Projekt, Szczecin 2014.


Rok 2013

 1. Semenov I., Ignalewski W.: Analiza efektywności inwestycji w tabor autobusów komunikacji zbiorowej zasilany CNG, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport 2013, z. 97, s. 479-488 Tyt. zesz.: Problemy współczesnych systemów logistycznych i transportowych .
 2. Semenov Iouri N.: Ko-ewolucyjne podejście do zwiększenia wydajności systemu transportowego, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport 2013, z. 97, s. 469-478 Tyt. zesz.: Problemy współczesnych systemów logistycznych i transportowych.
 3. Semenov Iouri N., Filina-Dawidowicz L.: Innowacyjne platformy logistyczne oparte na koncepcji integracji potencjałów technologicznych i informatycznych polskich portów morskich, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 754 Problemy transportu i logistyki nr 21Europejska przestrzeń transportu usługi i procesy (monografia) red. Elżbieta Załoga, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013, s. 117-129.
 4. Semenov Iouri N.: Sposoby powyszenija ekonomiczeskoj effektiwnosti pieriewozok na sydach wnutriennego plawanija (Sposoby podwyższenia wydajności ekonomicznej w żegludze śródlądowej), Zeszyty naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie nr 33(105)/2013, s. 91-95.
 5. Filina-Dawidowicz Ludmiła, Kaup M.: Koncepcja rzeczno-morskich przewozów skonteneryzowanych ładunków szybko psujących się w warunkach europejskich, Technika Transportu Szynowego, nr 10/2013.
 6. Filina-Dawidowicz L., Wienconek K.: Wybrane zagadnienia związane z przewozami ładunków szybko psujących na terenie Unii Europejskiej, Logistyka 2013, nr 4, s. 57-60.
 7. Filina-Dawidowicz L., Kaup M.: Znaczenie żeglugi bliskiego zasięgu w europejskich zintegrowanych łańcuchach  transportowych, Logistyka nr 6/2013, s. 267-274.
 8. Filina-Dawidowicz L., Kaup M., Miśkowiec B.: Tendencje rozwojowe opakowań ładunków niebezpiecznych, Logistyka nr 6/2013, s. 267-274.
 9. Filina-Dawidowicz L., Selivanova A.: Modelowanie inteligentnego systemu sterowania uniwersalna instalacją chłodniczą, Chłodnictwo 9/2013 Wydawnictwo Sigma NOT, str. 8-12.
 10. Kaup M., Filina-Dawidowicz L., Klapczyński Ł.: Rozwój infrastruktury transportu drogowego w województwie wielkopolskim w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony środowiska, Logistyka nr 6/2013, s. 848-857.
 11. Kaup M., Chmielewska-Przybysz M.: Analiza potrzeb transportowych turystów europejskich przybywających do Szczecina drogami wodnymi, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 754 Problemy transportu i logistyki nr 21 Europejska przestrzeń transportu usługi i procesy (monografia) red. Elżbieta Załoga, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013, s. 117-129.
 12. Kaup M., Chmielewska-Przybysz M.: Wpływ wykorzystania systemów elektronicznej wymiany danych w portach na usprawnienie obsługi agencyjnej statków, Logistyka nr 5/2013, s. 88-91.
 13. Kaup M., Chmielewska-Przybysz M., Łozowicka D.: Turystyka wodna jako szansa rozwoju miast nadwodnych na przykładzie Szczecina, Autobusy nr 3/2013, s. 1821-1829.
 14. Kaup M., Chmielewska-Przybysz M., Łozowicka D.: Interpretacja przepisów dotyczących analizy ewakuacji metodą uproszczoną zawartą w MSC/CIRC. 1238 IMO, Autobusy nr 3/2013, s. 1203-1213.
 15. Wiktorowska-Jasik A., Tołkacz L.: Usługi logistyczne w jachtingu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 754 Problemy transportu i logistyki nr 21 Europejska przestrzeń transportu usługi i procesy (monografia) red. Elżbieta Załoga,  Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013, str. 243-254.
 16. Wiktorowska-Jasik A.: Kompleksowość i innowacyjność oferty usługowej operatora logistycznego, Logistyka nr 6/2013, str. 1039-1047.
 17. Sułek J., Filina-Dawidowicz L.: Rjecznyje tramwaj w obszjestbjennom transportie (Tramwaj rzeczny w transporcie publicznym), Zeszyty naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie 33(105)/2013.
 18. Rosochacki W., Zakrzewski B.: Zagrożenie emisją czynników chłodniczych stosowanych w technice okrętowej, Bezpieczeństwo pracy – nauka i technika nr 5 (500), s. 27-30.
 19. Strulak-Wójcikeiwicz R., Łatuszyńska M.: Komputerowe wspomaganie oceny wpływu rozwoju infrastruktury transportu na środowisko, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 733 studia informatica nr 30 2012, str. 198-209.
 20. Strulak-Wójcikeiwicz R., Łatuszyńska M.: Systemowo-dynamiczne modelowanie w ocenie wpływu inwestycji w infrastrukturę transportu na środowisko, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 743 Problemy transportu i logistyki nr 20 Europejska przestrzeń transportu infrastruktura i środki transportu (monografia) red. Elżbieta Załoga, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012.
 21. Strulak-Wójcikeiwicz R., Łatuszyńska M.: Ocena oddziaływania inwestycji w infrastrukturę transportu na środowisko – aspekty prawne i metodologiczne, Handel wewnętrzny lipiec-sierpień 2012, Wydawnictwo: Instytut badań rynku, konsumpcji i koniunktur, s. 121-132.
 22. Sułek J., Araszkiewicz K.: Perspektywy rozwoju jachtingu  w regionie Pomorza Zachodniego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 742 Problemy transportu i logistyki nr 19, Europejska przestrzeń transportu uwarunkowania mobilności, Szczecin 2012.
 23. Semenov I. N., Ignalewski W.: Platformy logistyczne w europejskiej strategii rozwoju przewozów intermodalnych, Systemy zarządzania logistycznego w transporcie morskim: praca zbiorowa pod red. Henryka Salmonowicza Szczecin : Zapol, 2013 S. 43-53.
 24. Semenov I. N.: Ko-ewolucyjne podejście do zwiększenia wydajności systemu transportowego, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport 2013, z. 97, s. 469-478 Tyt. zesz.: Problemy współczesnych systemów logistycznych i transportowych.
 25. Semenov I. N., Ignalewski W.: Analiza wpływu aspektów ergonomii na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego, Transport w regionie Pomorza Zachodniego [monografia] pod red. Iouria N. Semenova i Anny Wiktorowskiej-Jasik Szczecin, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2013 S. 249-255.
 26. Semenov I. N.: Zasady ergonomii ruchu drogowego w aglomeracjach miejskich, Transport w regionie Pomorza Zachodniego [monografia] pod red. Iouria N. Semenova i Anny Wiktorowskiej-Jasik Szczecin, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2013 S. 241-248.
 27. Filina-Dawidowicz L., Postan M.: Wpływ infrastruktury portów morskich na organizację obsługi ładunków szybko psujących się, Transport w regionie Pomorza Zachodniego [Monografia] pod red. Iouria N. Semenova i Anny Wiktorowskiej-Jasik Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2013 S. 99-108.
 28. Filina-Dawidowicz L., Postan M.: Dynamiczny model optymalizacyjny procesu planowania zapasów i dostaw zróżnicowanych asortymentowo produktów szybko psujących się, Transport w regionie Pomorza Zachodniego [monografia] pod red. Iouria N. Semenova i Anny Wiktorowskiej-Jasik Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2013 S. 13-20.
 29. Kaup M.: Znaczenie jachtingu w rozwoju turystyki wodnej województwa zachodniopomorskiego, Transport w regionie Pomorza Zachodniego [Monografia] pod red. Iouria N. Semenova i Anny Wiktorowskiej-Jasik Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2013 S. 193-199.
 30. Wiktorowska-Jasik A.: System transportowy regionu Pomorza Zachodniego – stan obecny i inwestycje w infrastrukturę transportową, Transport w regionie Pomorza Zachodniego [Monografia] pod red. Iouria N. Semenova i Anny Wiktorowskiej-Jasik Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2013 S. 177-184.
 31. Strulak-Wójcikeiwicz R., Łatuszyńska M.: Symulacja komputerowa w ocenie inwestycji w system transportowy, Transport w regionie Pomorza Zachodniego [Monografia] pod red. Iouria N. Semenova i Anny Wiktorowskiej-Jasik Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, s. 65-75.
 32. Sułek J.: Potrzeby i możliwości wprowadzenia alternatywy dla transportu samochodowego w Szczecinie, Transport w regionie Pomorza Zachodniego [Monografia] pod red. Iouria N. Semenova i Anny Wiktorowskiej-Jasik Szczecin, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2013 S. 169-176.
 33. Chmielewska-Przybysz M.: Miejsce portu Szczecińskiego w sieci polskich portów morskich, Transport w regionie Pomorza Zachodniego [Monografia] pod red. Iouria N. Semenova i Anny Wiktorowskiej-Jasik Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2013 S. 109-118.
 34. Chmielewska-Przybysz M.: Znaczenie innowacyjnej technologii platform do przeładunku kontenerów dla rozwoju województwa zachodniopomorskiego, Inwestycja w innowacje, monografia pod redakcją Renaty Błasiak-Grudzień, Wydawca: : Wojewódzki Urząd Pracy, Szczecin 2013, s. 13-18.
 35. Strulak-Wójcikeiwicz R., Łatuszyńska M.: Ekologiczne aspekty rozwoju infrastruktury transportu, Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju monografia, red. Barbara Kryk, Wydawca: Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2011, Zapol ISBN 978-83-7518-341-2, s. 189-210.


Rok 2010

 1. Filina L., Logistyka ładunków szybko psujących się. „Technika chłodnicza i klimatyzacja” 2010, nr 18 (174), s. 342-343.
 2. Filina L., Przewozy gazu skroplonego alternatywą do transportu przesyłowego na przykładzie Ukrainy. „Przegląd komunikacyjny” 2009, nr 11-12, s. 12-15.
 3. Filina L., Optimal inventory control and transportation problem for perishable goods. W: Problemy rozwoju logistyki transportowej. Druga Międzynarodowa Konferencja Naukowa inter-Translog 2010, Odessa Ukraina, 2010., s. 21-23.
 4. Filina L., Risk obsluziwania refriżeratornych kontjenjerow w morskich portach. „Cholodijnyj biznes” 2010 , nr 9.2010, 30-36.
 5. Filina L., Konkurencyjność polskich portów morskich obsługujących skonteneryzowane ładunki chłodzone w regionie Morza Bałtyckiego. W: Polska gospodarka morska. Restrukturyzacja. Konkurencyjność. Funkcjonowanie. Rozwój. Red. Salmonowicz H., Szczecin: Wydawnictwo Kreos, 2010, s. 223-234.
 6. Kaup M., Wielozadaniowe statki rybackie sposobem podwyższenia konkurencyjności polskiego sektora rybołówstwa. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 589”, „Ekonomiczne Problemy usług” 2010, nr.10,s.287-295.
 7. Rosochacki W., Developmental tendencies in container ships reloading technology. “Problemy Transportu” 2010, vol. 5 issue 4, s. 57-64.
 8. Semenov I.N., Rol portow w realizacjii jewropejskoj politiki razwitija intermodalnych priewozok. „Logistika – probljemy i rjeszjenija” 2010, nr 2, s. 42-52.
 9. Semenov I.N., Ignalewski W., Model optymalizacji zintegrowanego łańcucha logistycznego według dywersyfikacji dostaw gazu na przykładzie Polski zachodniej. „Zeszyty Naukowe nr 602 Uniwersytetu Szczecińskiego”, „Problemy transportu i logistyki” 2010 nr 12, s. 231-254.
 10. Semenov I.N., Filina L., Jewropejskaja politika razwitija transportno-logistyczjeskogo riska. ”Kontjenernyj biznes” 2010, nr 4(33), s. 18-25.
 11. Semenov I.N., Filina L.,., Porty kak sistiemoobrazujuszije yzly logisticzeskich platform. „Porty Ukrainy pljus” 2010, nr 5 (97) , s. 16-17.


Rok 2009

 1. Filina L., Kontenery chłodnicze. Transport towarów szybko psujących się. „Przemysł spożywczy” 2009, nr ,s.19-22.
 2. Hann M., Rosochacki W., Szyszko M., The draft of the Method for determination of Quayside Container Cranes Theoretical Efficiency Applied in Sea-River ports. ”Polish Journal of Environmental Studies” 2009, vol.18 No 5A , s. 54-60.
 3. Rosochacki W., Podstawy budowy modelu niezawodnościowego elementów nośnych konstrukcji oceanotechnicznych. ”Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie” 2009 nr 19(91) , s.92-96.
 4. Semenov I. N., Rol portow w realizacji jeuropejskoj politiki razwitija intjermodalnyh priewozok. W: Problemy rozwoju Logistyki Transportu. Pierwsza Międzynarodowa Konferencja Naukowa Inter-TRANSLOG 2009. Odessa, Ukraina, 2009, s. 35 – 38.
 5. Sułek J., Dostępność komunikacji miejskiej dla osób niepełnosprawnych w Szczecinie. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” nr 538, „Ekonomiczne problemy usług” 2009, nr 33, s. 227-234.
 6. Szyszka A., Szanse rozwoju polskiej żeglugi śródlądowej w świetle realizacji Programu dla Odry – 2006. „Zeszyty Naukowe nr 535 Uniwersytetu Szczecińskiego”, „Ekonomiczne problemy usług” 2009, nr 32, s.483-492.
 7. Tołkacz L., Śródlądowa turystyka zbiorowa. Tom II Turystyczne śródlądowe statki pasażerskie [online]. Szczecin. Wydawnictwo Wydziału Techniki Morskiej, 2009. Dostęp w Internecie.
 8. Wiktorowska-Jasik A., Marketing logistyczny w łańcuchu dostaw. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” nr 558, „Ekonomiczne problemy usług”2009, nr 41, s. 300-305.
 9. Wiktorowska-Jasik A.,, Dostępność transportowa jako kryterium oceny atrakcyjności inwestycyjnej regionów. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” nr 538, „Ekonomiczne problemy usług” 2009, nr 33, s.111-118.
 10. Wiktorowska-Jasik A., Struktura usług logistycznych w przemyśle portowym. „Logistyka”,2009, nr , s.69-71